Loading...

 • ÇALIŞAN PROFİLİ
 • İNSAN KAYNAKLARI OLARAK AMACIMIZ
 • İK’nın Vizyonu
 • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Performans Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Ücret ve Yan Haklar
 • Sosyal Sorumluluk
 • İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimleri
 • İş Başvurusu
 • ÇALIŞAN PROFİLİ

 

 

 • İNSAN KAYNAKLARI OLARAK AMACIMIZ

İnsan kaynakları departmanları şirketler için günümüzde günden güne önem kazanarak stratejik bir hal almaktadır. Ücret yönetimi, kariyer yönetimi, yetenek yönetimi derken insan kaynakları en üst düzeydeki yöneticiden en alt kademedeki iş görene kadar tüm çalışanları kapsayacak şekilde şirketin en büyük sermayesi olan insanla ilgili tüm süreçlerden sorumlu olarak konumlanmaktadır. Bunun bilincinde ve farkında olan LTİ Denizcilik İnsan kaynaklarının temel amacı; verimliliği, esnekliği, iş güvencesini, iş kalitesini artırmak ve iş hayatının niteliğini yükselterek faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Bunları yapabilmek içinde çalışan ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması, yasalara uygun hareket edilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların tam motive edilmiş olması gerektiğine inanmaktayız.

 • İK’nın Vizyonu: Çalışan ve kurum arasında ortak bir kültür oluşturarak, huzur ortamında yüksek performansla çalışmayı ve öğrenen işletme olmayı hedefleyerek kişilerin çalışmak istediği şirket olmaktır.

 

 • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ
 • Seçme ve Yerleştirme

İnsan kaynağı olarak çalışan seçiminde yapılması gereken en önemli şey; açık pozisyonun için gerekli yetkinlik ve becerilerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda hedefimiz “En iyinin peşinden koşmak değil, doğru yerde doğru insanla çalışmaktır”.

LTİ Denizcilik bünyesine katılacak kişilerin seçiminde, işin gerektirdiği niteliklere uygun, yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sistemi uygulamaktayız. Seçme ve yerleştirme sistemimiz, şirketimizin değerlerini benimseyip bu değerlere sahip çıkan, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli yüksek, takım çalışmasına yatkın kişileri kazanmak üzerine kuruludur.

İnsan kaynağı ihtiyaçlarını LTİ Denizcilik resmi sitesinden, kariyer sitelerinden ve pozisyona göre danışmanlık firmaları aracılığıyla karşılamaktadır. Ayrıca insan kaynağı temini terfi ve iç transfer şeklinde gerçekleşmektedir.

İnsan kaynağı dış kaynaktan seçildiği zaman, çalışana işletmeyi ve yapacağı işi, faaliyette bulunduğu iş çevresini, kurum kültür ve kurallarını anlatmak ve işletmeye kabulünü kolaylaştırmak için bir eğitim programı hazırlanmaktadır. Bu eğitim programı çerçevesinde çalışan-iş uyumu sağlanmaktadır.

Seçme ve Yerleştirme de aday da aranan genel özellikler:

 • İstikrarlı bir şekilde başarılı işler çıkarabilmek.
 • Yeni ve kullanışlı fikirler üretebilmek.
 • Çalışma arkadaşlarının işlerini kolaylaştırabilmek.
 • Yeniliklere ve gelişime açık olmak.
 • Analitik düşünebilmek.
 • Yüksek iş temposuna ayak uydurabilmek.

Seçme ve yerleştirme de öncelikle başvurular arasından uygun adaylar seçilir. Uygun adaylarla ilk görüşmeyi İnsan kaynakları ekibi gerçekleştirir. Kişinin değerlerini ve yetkinliklerini ölçmek için bazı yardımcı analizlerden yararlanılır. LTİ Denizcilik değerleriyle uyuşan ve gerekli nitelikleri taşına adaylar ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme bölüm müdürleriyle yapılır. Bölüm müdürüyle olumlu geçen görüşmelerden Genel Müdür onayı alınır ve LTİ Denizcilik ailesine katılması için adaya iş teklifi yapılır.

 • Performans Yönetimi

LTİ Denizcilik olarak kurulan Performans Yönetimin Sistemlerinden beklediğimiz çalışanların motivasyonlarının ve becerilerinin geliştirilmesi, işe olan aidiyet ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak şirketin etkinlik ve başarısının artırılmasıdır.

Performans yönetimi sistemleri LTİ Denizciliğin kurulduğu anda başlayıp her süreç de devam eden canlı bir yapıdır. Performans yönetim sistemin de çalışanlarımızın iş sonuçlara göre değerlendirmek oldukça doğal bir süreçtir. Ancak biliyoruz ki iş sonuçlarına etki eden şeylerden biri de çalışanların tutum ve davranışlarıdır. Çalışanın sergilediği tutum ve davranışların arkasında kişilik özellikleri vardır. O yüzden iş alım kriterlerimizi performans sonuçlarına göre güncellemekteyiz.

Performans değerlendirme sonuçları işletmemiz için çok önemli çıktılar sunar. Bireysel hedeflerin gerçekleştirilmesi işletmeyi de hedeflerine götürecektir. Performans yönetimi aslında bir kontrol mekanizmasıdır. Değerlendirme sonuçlarına göre; üst performanstaki çalışanlar ödüllendirilir, aksaklıklar için düzeltici önemler alınır ve eğitim ihtiyacının belirlenmesine yardımcı olur. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde performans yönetimine bağlı olarak pirim sistemi de uygulanmaktadır.

 • Kariyer Yönetimi

LTİ Denizcilik olarak kariyeri şu şekilde tanımlamaktayız: Kariyer, bireyin karşısına çıkabilecek fırsatlar, unvan, psikolojik ödüller veya daha iyi yaşam şeklidir.

Kariyer Yönetimi faaliyetlerini ise; çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyerini ilerletme faaliyetlerinin planlamasıdır.

Kariyer Yönetimi işe başlama, atama/ terfi/ transfer iş/ alan değişikliklerini kapsar. Sağlıklı şekilde gerçekleştirilen Kariyer Yönetimi çalışmaları çalışan memnuniyetini artırarak, kişinin kurumda daha kalıcı olmasını sağlar.

Kariyer yönetiminde işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlara; nitelik ve sayı olarak uygun personel yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Böylece LTİ Denizcilik olarak geleceğe daha güvenli bakabiliriz. İnsan kaynakları olarak kariyer yönetimini sadece şirketin amaçları doğrultusunda değil, çalışanın istek ve ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden oluşturmaktayız. Bu şekilde oluşturulan kariyer yönetimi ile sürdürülebilirliği sağlayabilir ve tercih edilebilir bir işletme olabileceğimizi düşünmekteyiz.

 • Eğitim ve Geliştirme

Kariyer yönetiminin şüphesiz en önemli destekleyicisi eğitimlerdir. Planlanmış, doğru, ihtiyaç analiziyle verilen eğitimler kişinin kariyerinde önemli yere sahiptir. Eğitimlerdeki amacımız; iş ile ilgili bilgi ve yetkinleri kazanmasını kolaylaştırmaktır.

LTİ Denizcilik olarak işbaşı eğitimlerine çok önem vermekteyiz. Özellikle montaj bölümünde “Usta-Çıkar” ilişkisini oluşturmaya çalışmaktayız. Kuruma yeni katılan mobilya montajı yapacak çalışanlarımıza, iş başı eğitim çerçevesinde bu alanda eğitimli ve tecrübeli olan kadro tarafından ustalık eğitimleri verilir. Çalışan tarafından verilen bu eğitimler hem öğrenme sürecini hızlandırmakta hem de anlatının eksiklerini görmesini sağlamaktadır.

Bunun dışında LTİ Denizcilik ailesine katılan her kişiye oryantasyon, kurum kültürü ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir.

Belirli periyotlarla da çalışanların istekleri ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda farklı eğitimlerle verilmektedir.

Sezon başında ve sezon sonlarında motivasyon yemekleri ve toplantılarıyla da kurum bir araya gelerek paylaşımda bulunmaktadır. Bu da empatiyi artırmakta ve sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır.

 • Ücret ve Yan Haklar

LTİ Denizcilik ’de hem çalışanın yetkinliklerini hem de yaptığı işin şirkete olan katkısını, zorluk derecesini ve sorumluluk seviyesini değerlendiren ücretlendirme sistemi esas alınmıştır. Adil ve kurum ihtiyaçlarına uygun bir ücret sistemi oluşturulmuş.

 • Sosyal Sorumluluk

Kurumlar varlığının sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için hizmet/ürün sunduğu toplumla iyi ilişkiler geliştirmek zorundadır. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk; toplumla bütünleşmek isteyen kurumların, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri; eğitim, çevre, sağlık ve kültür gibi alanlarda gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlar bunları gerçekleştirirken, kurumsal imaj ve kurumsal itibara olumlu değerler yüklenilmesini bekler.

LTİ Denizcilik olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına gereken önemi göstermekteyiz. Çalışanlarımızın gerek eğitim süreçlerinden sağlık sorularına kadar ihtiyaçları olduğu her alanda onlara destek olmaktayız.

 • İş güvenliği ve sağlığı eğitimleri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tanımına göre “İş sağlığı, tüm mesleklerde çalışanların sadece bedensel sakatlık olmayışı değil, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hallerinin olması, bunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır”. Bu iyilik halinin korunması için devletin, çalışanın ve işverenin ortak çalışması gerekmektedir. İşverenin sorumlulukları 6631 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla düzenlenmiştir. LTİ Denizcilik olarak önem verdiğimiz konu sadece yasa gereği çalışanın iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması değildir. Sürekli verilen eğitimler ve yapılan bilgilendirmelerle yasalarda yer almasa da gerek gördüğü koruyucu önemler almayı amaçlamaktadır.

 

 • İş Başvurusu

Genel başvuru: kişiler direk CV’lerini yollayabilir.

 • İŞ BAŞVURUSU
İŞ BAŞVURUSUBizden Haberler

  Twitter

  Galeri